LÀM SAO ĐỂ SỬ DỤNG HELP DESK

Speech bubbles
 
Các cài đặt đòi hỏi của hệ thống
Voting arrows
 
Cấu trúc tài liệu trong hệ thống Help Desk
checkmark

Làm sao để gửi một thông báo một vấn đề của hệ thống?
Các cài đặt tối thiểu để bắt đầu làm việc với SEE-ERP. Giới thiệu tổng quan về hệ thống tài liệu trong sử dụng cho hệ thống SEE-ERP Có thể bạn gặp một vấn đề của hệ thống, bạn cần viết nội dung vấn đề và gửi cho chúng tôi.