LÀM SAO ĐỂ SỬ DỤNG HELP DESK

1- Các cài đặt đòi hỏi của hệ thống

Để sử dụng hiệu quả trang helpdesk bạn cần:
- Đăng ký danh sách email đang sử dụng gửi qua thông tin của Gia Cát
- Đăng nhập vào hệ thống bằng email đã đăng ký.

2- Cấu trúc tài liệu trong hệ thống

Có 5 loại tài liệu trên hệ thống:
1. Tài liệu quy trình nghiệp vụ.
2. Tài liệu hướng dẫn sử dụng.
3. Bài tập mẫu
4. Hướng dẫn làm việc bằng hình ảnh
5. Các trường hợp thường gặp
 

3- Gửi thông báo lỗi của hệ thống tới người hỗ trợ thông qua HelpDesk

Để gửi một vấn đề:
B1: Đăng nhập vào hệ thống đã đăng ký
 Gửi một lỗi hệ thống cho người support


 
Khi nhấn nút "Tạo mới Issue" hệ thống sẽ hiện thị màn hình sau