PUR1 - Quản lý đề nghị mua hàng

Xem thêm trong mục

1- Quản lý đề nghị mua hàng

1.1- Mục đích sử dụng

 • Tạo mới một đề nghị mua hàng thủ công
 • Tạo mới một đề nghị mua hàng thủ công hoặc dựa trên yêu cầu cung ứng.
 • Duyệt đề nghị mua hàng
 • Chỉnh sửa đề nghị mua hàng.
 • Xóa đề nghị mua hàng

1.2- Yêu cầu nghiệp vụ

 • Khai báo vật tư
 • Các bộ phần phòng ban gửi, nhận đã khai báo
 • Khai báo nhà cung cấp ( nếu chỉ định mua hàng theo NCC nào).

1.3- Sơ đồ quy trình

1.4- Hướng dẫn thực hiện

Đường dẫn vào hệ thống: Quản lý mua hàng > Đề nghị mua hàng> Lập đề nghị mua hàng

TH1: Lập mới đề nghị mua hàng:

Bước 1: Lập đề nghị mua hàng

 • Tạo DNMH từ YCCU:
 • Tạo DNMH thủ công:
Màn hình nhập đề nghị mua hàng gồm 2 phần, phần 1 thông tin chung gồm
 • Nơi lập: căn cứ vào phòng ban bạn  làm việc, hệ thống tự động điền thông tin ở đây, và bạn không thể chỉnh sửa.
 • Nơi nhận đề nghị : phòng ban tiếp nhận đề nghị này: Chú ý bạn phải chọn đúng nơi nhận đề nghị, lúc đó người phụ trách của phòng ban đó mới có thể nhận và duyệt đề nghị mua hàng.
 • Người đề nghị : Người thuộc phòng ban gửi đề nghị.
 • Ngày ĐN : Ngày gửi đề nghị mua hàng.
 • Nội dung yêu cầu : diễn giải, ghi chú khác cho phiếu đề nghị.
Phần thông tin chi tiết, bạn cần nhập vào:
 • Mã/tên hàng đề nghị mua: chọn từ danh sách mặt hàng mà bạn yêu cầu.
 • Số lượng: nhập vào.
 • Các thông tin khác như: thời gian sử dụng/ghi chú/chỉ định nhà cung cấp ( nếu cần).
 • Nếu bạn muốn chọn nhà cung cấp mà bạn dự tính sẽ mua hàng, bạn có thể chọn nhà cung cấp ở tab thông tin khác, khi chọn thông tin này, khi bạn in đề nghị mua hàng theo từng nhà cung cấp, hệ thống sẽ tự phân định theo từng nhà cung cấp.
Bước 2: Duyệt đề nghị mua hàng
TH2: Chỉnh sửa đề nghị mua hàng đã có.