PUR.2- QUẢN LÍ KẾ HOẠCH MUA

1- Kiểm soát tài liệu

Các thay đổi
Ngày Nội dung Phiên bản Tham chiếu thay đổi
10/04/2014 Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống SMART-ERP 1  
30/05/2018 Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống SMART-ERP 3.5  
Người duyệt
Tên Vai trò Phiên bản Chữ ký
NGUYỄN CÁT MINH Giám đốc Gia Cát 3.5  

2- SƠ ĐỒ QUI TRÌNH

PUR.2- Quản lí kế hoạch mua

3- GIẢI THÍCH SƠ ĐỒ

Ở sơ đồ này, kế hoạch mua hàng được tạo ra trước khi tiến hành lập 1 đơn hàng mua: quá trình diễn ra khi có đề nghị mua hàng được tạo ra/ cho những mặt hàng dự tính mua nhưng chưa mua. Khi kế hoạch mua hàng được tạo ra -> duyệt kế hoạch mua -> Quản lí hợp đồng/ đơn hàng mua (PUR4-tại đây)

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN:
Đường dẫn: Hệ thống quản trị doanh nghiệp -> Quản lí mua -> Đề nghị mua hàng -> Tạo kế hoach mua hàng.
TẠO KẾ HOẠCH MUA HÀNG:
Màn hình làm việc:

 
Hướng dẫn thực hiện:

 
DUYỆT KẾ HOẠCH MUA HÀNG:
Đường dẫn: Hệ thống quản trị doanh nghiệp -> Quản lí mua -> Đề nghị mua hàng -> Duyệt kế hoạch mua hàng
 Màn hình làm việc