SALE.5 QUẢN LÝ GIẢM GIÁ HÀNG BÁN

1- KIỂM SOÁT TÀI LIỆU

Các thay đổi
Ngày Nội dung Phiên bản Tham chiếu thay đổi
10/04/2014 Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống SMART-ERP 1  
30/05/2018 Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống SMART-ERP 3.5  
Người duyệt
Tên Vai trò Phiên bản Chữ ký
NGUYỄN CÁT MINH Giám đốc Gia Cát 3.5  

2- SƠ ĐỒ QUY TRÌNH

Sơ đồ quy trình SALE.5 Quản Lý Giảm Giá Hàng Bán 

3- GIẢI THÍCH SƠ ĐỒ

Khi có yêu cầu giảm giá được duyệt, người dùng nhập hóa đơn điều chỉnh giá trị, sau đó chuyển sang quy trình FIN.1 Kế toán phải thu.
Hướng dẫn các bước thực hiện xem Tài liệu hướng dẫn sử dụng qui trình
  • Hướng dẫn nhập hoá đơn điều chỉnh giá trị FIN21
  • Quản lý nhập kho FIN.1