MANU.5 - QUẢN LÝ LÔ, LỆNH SẢN XUẤT

1- KIỂM SOÁT TÀI LIỆU

Các thay đổi
Ngày Nội dung Phiên bản Tham chiếu thay đổi
10/04/2014 Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống SMART-ERP 1  
30/05/2018 Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống SMART-ERP 3.5  
Người duyệt
Tên Vai trò Phiên bản Chữ ký
NGUYỄN CÁT MINH Giám đốc Gia Cát 3.5  

2- SƠ ĐỒ QUY TRÌNH

Sơ đồ quy trình MANU.5 QUẢN LÝ LÔ/ LỆNH SẢN XUẤT

3- GIẢI THÍCH SƠ ĐỒ

Quy trình này mô tả quá trình tạo một lô/lệnh sản xuất theo kế hoạch sản xuất; tính toán nhu cầu NVL, nguồn lực trực tiếp cho sản xuất lô hàng này và đưa lệnh sản xuất vào sản xuất.
STT Số hiệu Tên quy trình Hệ thống hỗ trợ Diễn giải quy trình
1 MANU.5.1 Tạo lô,lệnh sản xuất theo kế hoạch sản xuất
 
Căn cứ vào đơn hàng, kế hoạch giao hàng, bộ phận quản lý sản xuất tiến hành lên lệnh sản xuất, lô sản xuất để sản xuất.
2 MANU.5.2 Tính tóan nhu cầu NVl, nguồn lực theo định mức
 
Thực hiện tính nhu cầu NVL và nguồn lực theo định mức sản xuất cho kế hoạch sản xuất này.
3 MANU.5.3 Chỉnh sửa nhu cầu NVL, nguồn lực dự kiến sản xuất
 
Tiến hành chỉnh sửa lại nhu cầu NVL, nguồn lực dự kiến đưa vào sản xuất nếu có nhu cầu.
4 MANU.5.4 Tạo yêu cầu cung ứng NVL  
5 MANU.5.5 Ghi nhận bảng giá nhân công  
6 MANU.5.6 Đưa lô, lệnh sản xuất vào sản xuất
 
Sau khi kiểm tra xong lô, lệnh sản xuất thì tiến hành đưa lô, lệnh sản xuất này vào sản xuất.

3.1- MANU.5 Quản lý lô/lệnh sản xuất

Mục đích nghiệp vụ

  • Lập lô/ lệnh sản xuất theo kế hoạch sản xuất đã có.

Yêu cầu khai báo

  • Khai báo định mức sản xuất INV17.
  • Khai báo nguồn lực MANU41.
  • Khai báo kho sản xuất INV11.
  • Kế hoạch sản xuất đã được lập MANU51

Màn hình làm việc

Mô tả chức năng

Tên gọi Phím tắt Diễn giải
1. Lấy NVL- Nguồn lực Alt + 1 Nếu kế hoạch sản xuất này từ đơn hàng thì chọn nút chức năng này để lấy nguyên vật liệu và nguồn lực tương ứng với đơn hàng đó.
2. Xóa NVL-Nguồn lực Alt + 2 Xóa nguyên vật liệu, nguồn lực.
3. Đưa vào sản xuất Alt + 3  
p. In lệnh sản xuất Alt + 4  
5. Trở về    
 

Mô tả trường chức năng

Tên trường thông tin Bắt buộc Loại nhập liệu Diễn giải/ Ghi chú
Màn hình chính
Thông tin chung
Lô sản xuất   Default  
Kho TP nhập về X List data Kho thành phẩm nhập về.
Bộ phận sản xuất X List data  
Số đơn hàng   List data  
Tình trạng   List items  
Ngày dự kiến bắt đầu X Default Giá trị mặc định là ngày hiện tại theo hệ thống.
Ngày dự kiến hoàn thành X Input date  
Ngày đưa vào sản xuất   Input date  
Ngày đóng lô   Input date  
Thông tin 2
Ngày in lệnh   Default  
Thứ tự ưu tiên   Default  
Người chịu trách nhiệm chính   Default  
Người tạo   Default  
Ngày tạo   Default  
Có định mức   Default  
Người chỉnh sửa cuối   Default  
Ngày chỉnh sửa cuối   Default  
Lệnh sản xuất
Lệnh sản xuất   Default  
Mã SP   Default Mã sản phẩm.
Số lượng   Default  
Tên sản phẩm   Default  
Lệnh sản xuất
ĐVT   Default Đơn vị tính.
Ngày SX kế hoạch X Input date Ngày sản xuất theo kế hoạch.
Ngày sản xuất thực tế   Input date  
Ngày yêu cầu hoàn thành X Input date  
Thứ tự ưu tiên X List items  
Công thức X List items  
NVL
Mã NVL   List data Mã nguyên vật liệu.
Tên NVL   Default Tên nguyên vật liệu.
SL NVL DM   Default Số lượng nguyên vật liệu định mức.
SL NVL SX   Default Số lượng nguyên vật liệu sản xuất.
ĐVT   Default Đơn vị tính.
Nhân công
  List data Mã nhân công.
Tên nhân công   Default  
ĐVT   Default Đơn vị tính.
SL NC DM   Default Số lượng nhân công định mức.
SL NC dự kiến   Default Số lượng nhân công dự kiến.
Máy móc
  List data Mã nhân công.
Tên MMTB   Default Tên máy móc thiết bị.
SLDM   Default Số lượng định mức.
DVT   Default Đơn vị tính.
Ngày dự kiến bắt đầu   Default  
Ngày dự kiến kết thúc   Default  
  
Hướng dẫn thao tác
Truy cập đường dẫn: SMART ERP --> Quản lý sản xuất --> Quản lý sản xuất --> Tạo lệnh, lô sản xuất (MANU21).
TẠO LỆNH, LÔ SẢN XUẤT


  • Tính toán nhu cầu NVL-nguồn lực theo định mức:
Vì mỗi sản phẩm đều có một định mức để sản xuất riêng nên phải tính toán nhu cầu nguyên vật liệu và nguồn lực cần dùng để sản xuất đủ theo số lượng yêu cầu.
  • Trong trường hợp nếu bạn muốn sửa lại nhu cầu NVL và nguồn lực trước khi đưa vào sản xuất: