MANU.6 - QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT

1- KIỂM SOÁT TÀI LIỆU

Các thay đổi
Ngày Nội dung Phiên bản Tham chiếu thay đổi
10/04/2014 Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống SMART-ERP 1  
30/05/2018 Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống SMART-ERP 3.5  
Người duyệt
Tên Vai trò Phiên bản Chữ ký
NGUYỄN CÁT MINH Giám đốc Gia Cát 3.5  

2- SƠ ĐỒ QUY TRÌNH

MANU.6 Quản lí quá trình sản xuất

3- GIẢI THÍCH SƠ ĐỒ

Quy trình này mô tả quá trình sản xuất một sản phẩm theo lô sản xuất từ khâu tính toán nguồn lực đến khâu đánh giá và nhập kho.
Quy trình này hướng dẫn các nghiệp vụ của quản lý quá trình sản xuất bao gồm:
  • Quản lý NVL tiêu hao thực tế để tiến hành xuất NVL tiêu hao thực tế tại kho sản xuất.
  • Quản lý nguồn lực thực tế sử dụng.
  • Quản lý chất lượng và số lượng thành phẩm sản xuất.
  • Quản kho thành phẩm.
  • Quản lý quá trình sản xuất.

STT

Số hiệu

Tên quy trình

Hệ thống hỗ trợ

Diễn giải quy trình

1 MANU53 Ghi nhận nguồn lực tiêu hao
 
Ghi nhận lại nguyên vật liệu tiêu hao thực tế và nguồn lực thực tế đã sử dụng.
 
2 MANU54.1 Ghi nhận lại thành phẩm sản xuất theo từng lô sản xuất Ghị nhận lại số lượng thành phẩm sản xuất theo từng lô.
3 MANU54.2 Ghi nhận mã lô và chất lượng thành phẩm Kiểm tra chất lượng của thành phẩm và mã lô sản xuất.
4 INV213 Nhập kho thành phẩm
 
Sau khi kiểm tra xong thành phẩm, tiến hành tạo lệnh nhập kho thành phẩm vào kho.
5 MANU55 Đóng lệnh sản xuất
 
Đóng lệnh sản xuất khi có yêu cầu hoặc đã sản xuất xong.

3.1- Quản lý nguồn lực tiêu hao

Mục đích nghiệp vụ

Hệ thống hỗ trợ tính toán nhu cầu nguyên vật liệu trên từng lệnh sản xuất.

Yêu cầu khai báo

Không yêu cầu.

Màn hình làm việc

Mô tả chức năng

Tên gọi Phím tắt Diễn giải
1. Tạo PX NVL Alt + 1 Tạo phiếu xuất nguyên vật liệu.
2. Ghi nhận nguồn lực sử dụng Alt + 2  
 

Mô tả trường chức năng

Tên trường thông tin Bắt buộc Loại nhập liệu Diễn giải/ Ghi chú
Màn hình chính
Thông tin chung
Lô sản xuất   Default  
Kho TP nhập về X List data Kho thành phẩm nhập về.
Bộ phận sản xuất X List data  
Số đơn hàng   List data  
Tình trạng   List items  
Ngày dự kiến bắt đầu X Default Giá trị Default là ngày hiện tại theo hệ thống.
Ngày dự kiến hoàn thành X Input date  
Ngày đưa vào sản xuất   Input date  
Ngày đóng lô   Input date  
Thông tin 2
Ngày in lệnh   Default  
Thứ tự ưu tiên   Default  
Người chịu trách nhiệm chính   Default  
Người tạo   Default  
Ngày tạo   Default  
Có định mức   Default  
Người chỉnh sửa cuối   Default  
Ngày chỉnh sửa cuối   Default  
Lệnh sản xuất
Lệnh sản xuất   Default  
Mã SP   Default Mã sản phẩm.
Số lượng   Default  
Lệnh sản xuất
Tên sản phẩm   Default  
ĐVT   Default Đơn vị tính.
Ngày SX kế hoạch   Default Ngày sản xuất theo kế hoạch.
Ngày sản xuất thực tế   Default  
Ngày yêu cầu hoàn thành   Default  
Chọn   Check box  
Thứ tự ưu tiên   Default  
Thông tin 2
Kho TP nhập   Default Kho thành phẩm nhập.
Tên kho TP nhập   Default Tên kho thành phẩm nhập.
Mã hợp đồng   Default  
Mã định mức   Default Mã bộ sản phẩm.

Hướng dẫn thao tác

Truy cập đường dẫn: SMART ERP --> Quản lý sản xuất --> Quản lý sản xuất --> Ghi nhận nguồn lực tiêu hao (MANU53).
GHI NHẬN NGUỒN LỰC TIÊU HAO
  • Trong trường hợp ghi nhận NVL tiêu hao thực tế: 
Tạo lệnh xuất kho tiêu hao thực tế tại kho sản xuất (INV223)
  • Trong trường hợp muốn ghi nhận lại nguồn lực thực tế sử dụng: 


3.2- Quản lý chất lượng sản xuất và nhập kho thành phẩm


Mục đích nghiệp vụ

Giám sát chất lượng và số lượng hoàn thành sau quá trình sản xuất. Từ đó sẽ đem thành phẩm nhập vào kho.

Yêu cầu khai báo

  • Các lệnh, lô sản xuất đã được đưa vào sản xuất MANU52.

Màn hình làm việc


Màn h MANU.54 Quản Lý Chất Lượng Sản Xuất Và Nhập Kho Thành Phẩm

Mô tả chức năng

Tên gọi Phím tắt Diễn giải
1. Tạo phiếu nhập kho Alt + 1  
P. In phiếu nhập Alt + P  
 
Mô tả trường chức năng
Tên trường thông tin Bắt buộc Loại nhập liệu Diễn giải/ Ghi chú
Thông tin 1
Mã hệ thống   Default  
Lô sản xuất   Default  
Diễn giải   Default  
Ngày bắt đầu   Default  
Ngày đóng lô   Default  
Trạng thái   Default  
Số đơn hàng   Default  
Thông tin 2
Ngày dự kiến bắt đầu   Default  
Ngày dự kiến kết thúc   Default  
Người tạo   Default  
Ngày tạo   Default  
Người chỉnh sửa   Default  
Ngày chỉnh sửa   Default  
Lệnh sản xuất
Lệnh sản xuất   Default  
Mã SP   Default Mã sản phẩm.
Số lượng   Default  
Thực hiện
Chọn   Check box  
Chất lượng   Check list  
Mã lô   Default  
Số lượng X Input  
Mã PN   Default  
Trạng thái   Check box  
Diễn giải   Input  
Kết quả sản xuất
Mã TP   Default Mã thành phẩm.
Tên TP   Default Tên thành phẩm.
ĐVT   Default Đơn vị tính.
Ngày hoàn thành   Default  
Lệnh sản xuất
Tên sản phẩm   Default  
ĐVT   Default Đơn vị tính.
Ngày SX kế hoạch   Default Ngày sản xuất theo kế hoạch.
Ngày sản xuất thực tế   Input  
Ngày yêu cầu hoàn thành   Default  
Thứ tự ưu tiên   Default  
Thông tin 2
Kho TP nhập   Default Kho thành phẩm nhập.
Tên kho TP nhập   Default Tên kho thành phẩm nhập.
Mã hợp đồng/mã dự báo   Default  
Mã định mức   Default  
  
Hướng dẫn thao tác
Truy cập đường dẫn: SMART ERP --> Quản lý sản xuất à Quản lý sản xuất --> Quản lý chất lượng sản xuất và nhập kho thành phẩm (MANU54).
  • Ghi nhận chất lượng sản phẩm và mã lô.