FIN.9 – KẾ TOÁN TỔNG HỢP

1- KIỂM SOÁT TÀI LIỆU

Các thay đổi
Ngày Nội dung Phiên bản Tham chiếu thay đổi
10/04/2014 Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống SMART-ERP 1  
30/05/2018 Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống SMART-ERP 3.5  
Người duyệt
Tên Vai trò Phiên bản Chữ ký
NGUYỄN CÁT MINH Giám đốc Gia Cát 3.5  

2- SƠ ĐỒ QUY TRÌNH

Sơ đồ quy trình FIN.9 Kế Toán Tổng Hợp

3- GIẢI THÍCH SƠ ĐỒ

Quy trình hướng dẫn các nghiệp vụ của kế toán tổng hợp như sau:
 • Đầu tiên, kế toán tổng hợp mở một kỳ kế toán mới. Sau đó, tiến hành ghi nhận các bút toán từ phân hệ chi tiết hoặc có thể nhập các bút toán thủ công. Cuối kỳ, kế toán tổng hợp lần lượt đóng sổ các phân hệ chi tiết.
 • Tiến hành kiểm tra đối chiếu với phân hệ chi tiết, nếu không khớp số, tìm nguyên nhân và chỉnh sửa.
 • Sau đó, kế toán tổng hợp chuyển bút toán vào sổ cái, xem bảng cân đối thử để kiểm tra lần nữa trước khi ra báo cáo tài chính cuối cùng. Nếu cần điểu chỉnh, kế toán lập các bút toán bổ sung.
 • Lập các báo cáo tài chính, đóng kỳ kế toán.

STT

Số hiệu

Tên quy trình

Hệ thống hỗ trợ

Diễn giải quy trình

1 FIN9.1 Mở kì kế toán
 
Đầu tháng, kế toán tiến hành mở kỳ kế toán, lúc đó hệ mới cho phép nhập liệu các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
2 FIN9.2 Nhập bút toán thủ công
 
Hệ thống cho phép nhập bút toán ứng với các chứng từ khác phát sinh, với bút toán này, người dùng có thể định nghĩa các loại chứng từ định nghĩa nghiệp vụ trước khi thực hiện.
3 FIN9.3 Duyệt bút toán  
4 FIN9.4 Đóng sổ cuối kì phân hệ chi tiết Sau khi bút toán thủ công được duyệt. Bút toán từ phân hệ chi tiết được ghi nhân thì đóng sổ cuối kì phân hệ chi tiết.
5 FIN9.5 Kiểm tra đối chiếu với phân hệ chi tiết Kiểm tra đối chiếu bút toán thủ công với bút toán từ chứng từ bên phân hệ chi tiết.
6 FIN9.6 Chuyển bút toán vào sổ cái Ghi vào sổ cái.
7 FIN9.7 Xem bảng cân đối kế toán  
8 FIN9.9 Lập bút toán bổ sung Nếu thực hiện cân chỉnh.
9 FIN9.8 Báo cáo tài chính Sau khi các kế toán định khoản trên chứng từ, kế toán tổng hợp tiến hành kiểm tra, chuyển vào sổ sách báo cáo tài chính.
10 FIN9.10 Đóng kỳ kế toán toàn công ty  

3.1- FIN9.1 Mở kỳ kế toán

Mục đích nghiệp vụ

 • Quản lý mở/đóng kì kế toán
 • Mở/đóng một phân hệ chi tiết

Yêu cầu khai báo

 • Không yêu cầu

Màn hình làm việc


Màn hình SEC107 Mở Đóng Kỳ Kế Toán

Mô tả nút chức năng

Tên gọi Phím tắt Diễn giải
1. Mở kỳ kế toán Alt+1 Mở một kì kế toán chưa từng được mở trước đó
 
Mô tả trường thông tin
Tên trường thông tin Bắt buộc Loại nhập liệu Diễn giải/ Ghi chú
Màn hình mở kỳ kế toán
Kỳ mở tiếp theo   Default  
Màn hình kỳ kế toán
Kỳ kế toán   Default  
Kỳ   Default  
Quý   Default  
Năm   Default  
Ngày bắt đầu   Default  
Ngày kết thúc   Default  
Trạng thái   List items Bao gồm: Chưa mở, Đang mở, Đang đóng. Một kì kế toán chưa mở, người dùng nhấn nút Mở kì kế toán để mở. Một kì kế toán đã mở, không thể quay lại trạng thái chưa mở, chỉ có thể chuyển sang Đang đóng.
Màn hình đóng/mở kế toán chi tiết: Khi chọn một kì kế toán đã mở các phân hệ chi tiết sẽ được liệt kê ở màn hình này dùng cho chức năng đóng, mở từng phân hệ nhỏ.
Công ty   Default  
Phân hệ   Default  
Trạng thái   List items Bao gồm: Mở, Đóng.
Màn hình lịch sử đóng mở từng chi tiết: Lưu lại thông tin tất cả các lần thay đổi trong SEC107 để việc kiểm soát hệ thống được chặt chẽ
Người thực hiện   Default  
Ngày thực hiện   Default  
Trạng thái   Default  

Hướng dẫn thao tác

Truy cập đường dẫn: SMART ERP --> Khai báo -> Mở/ đóng kỳ kế toán (SEC107).

MỞ KỲ KẾ TOÁN
Để mở một kỳ kế toán tiếp theo người dùng nhấn vào nút: Mở kỳ tiếp theo.
Các phân hệ chi tiết chỉ xuất hiện khi người dùng chọn một kỳ kế toán đã mở.

ĐÓNG KỲ KẾ TOÁN
Để đóng kỳ kế toán, người dùng đóng lần lượt các phân hệ chi tiết trước, lúc đó các nghiệp vụ chi tiết trên màn hình nhập liệu sẽ tự động đóng, không cho nhập mới. Sau đó, chọn đóng kì kế toán.

Hoặc,
Người dùng có thể thực hiện mở đóng kì kế toán với form đơn giản hơn tại đây:
Đường dẫn: SMART ERP --> Hệ thống kế toán - tài chính -> Kế toán tổng hợp -> Mở/ đóng kỳ kế toán (FIN57).
Màn hình làm việc:

3.2- Nhập bút toán thủ công, bút toán bổ sung

Mục đích nghiệp vụ

 • Chỉnh sửa bút toán trong kì khi đã chuyển sổ
 • Ghi nhận chi phí trích trước

Yêu cầu khai báo

 • Khai báo khách hàng SEC205
 • Kỳ kế toán đã được mở SEC107
 • Khai báo nghiệp vụ SEC215

Màn hình làm việc


Màn hình FIN51 Truy Vấn Phiếu Hạch Toán