INV-Làm thế nào để lập yêu cầu cung ưng trên hệ thống GREENSYS

1- Mục đích

Lập yêu cầu cung ứng hàng hóa khi có bộ phận đề nghị sản xuất và đã được duyệt đề nghị
 

2- Điều kiện

  • Khai báo kho
  • Khai báo vật tư

3- Đường dẫn

Hệ thống quản trị doanh nghiệp -->  Quản lý Kho -->  Phiếu Yêu Cầu Cung Ứng -->  Lập Yêu Cầu Cung Ứng
 

4- Thao tác trên hệ thống

4.1- Bài toán đặt ra

Sau khi bộ phận sản xuất có lệnh sản xuất thành phẩm, bộ phận này tiếp tục lập yêu cầu cung ứng.
 

4.2- Thực hiện

ở form này sẽ có các thông tin của các phiếu cung ứng cũ mà trước đó chúng ta đã lập. Nếu chúng ta muốn lập phiếu yêu cầu cung ứng mới chúng ta chọn chức năng “Nhập Mới”
 
Lúc đó hệ thống sẽ xuất hiện form khai báo mới

 
Form này sẽ có những thông tin cho chúng ta khai báo mới như nơi nhận, người yêu cầu, mã sản xuất, thủ trưởng đơn vị, mã nhóm hàng, chi tiết phiếu hàng.
Lưu Ý: Chúng ta nhập mã sản xuất là mã đơn hàng mà chúng ta đã lập trước đó.
Sau khi nhập đầy đủ thông tin ở trên chúng ta chọn chức năng “Đối chiếu nhu cầu NVL” thì hệ thống sẽ tự động cập nhật các NVL cần thiết vào chi tiết của phiếu.
  • Xóa yêu cầu, chức năng này dùng để xóa các NVL cũng như phiếu YCCU này
  • In phiếu yêu cầu, chức năng này dùng để in danh sách các NVL trong phiếu YCCU
Khi đó hệ thống sẽ xuất ra 1 danh sách các NVL có trong phiếu YCCU
 
  • Xem thông tin duyệt yêu cầu, thông tin này để chúng ta có thể xem thêm 1 số thông tin về duyệt yêu cầu
Khi đó sẽ xuất hiện các thông tin như SL chập nhận, SL tồn khi, Trả lời của bộ phận xử lý.
  • Thông tin khác, chức năng này dùng để xem 1 số thông tin khác của phiếu YCCU
Khi đó form sẽ xuất hiện các thông tin như đơn vị tính, SL đã nhận, SL đã đặt hàng