2.16.2 Làm sao để lập phiếu thu tiền mặt qua chứng từ công nợ trên hệ thống SMART-ERP
$consultant.itemTocData