FIN-Làm sao để lập phiếu thu tiền mặt qua chứng từ công nợ trên hệ thống GREENSYS

1- Mục đích

Để thu tiền theo hợp đồng của khách hàng sau khi đã giao thành phẩm

 

2- Điều kiện

  • Đã lập phiếu thu
  • Đã giao thành phẩm cho khách hàng

3- Đường dẫn

Hệ thống quản trị doanh nghiệp -->  Hệ Thống Tài Chính –Kế Toán --> Kế Toán Tiền Mặt/ Ngân Hàng -->  Lập Phiếu Thu Tiền Mặt Qua Chứng Từ Công Nợ

 

4- Thao tác trên hệ thống

4.1- Bài toán đặt ra

Khi chúng ta đã lập hóa đơn phiếu thu khách hàng thì tiếp theo chúng ta phải lập phiếu thu tiền mặt của khách hàng.
Mã Nhóm Mã Vật Tư Tên Vật Tư ĐVT Số Lượng Đơn Giá Thành Tiền(TT)
84 084-001 Chậu xi măng cấy cảnh Pc 10 400.000 4.000.000
84 084-004 Nước có ga cao cấp Kg 20 200.000 4.000.000
84 084-005 Xi măng việt Kg 10 900.000 9.000.000
8 084-006 Sắt việt Kg 10 600.000 6.000.000
 

4.2- Thực hiện

Ở form này sẽ xuất hiện các chứng từ cũ và các công cụ tìm kiếm đến các chứng từ cũ đó như đối tượng công nợ, số chứng từ, ngày chứng từ… sau đó chọn chức năng “Tìm kiếm” sẽ ra các chứng từ cũ có liên quan.
Nếu chúng ta muốn khai báo mới phiếu thu tiền mặt chúng ta chọn chức năng “nhập phiếu thu”.
 
Sau đó hệ thống sẽ xuất hiện form khai báo mới:
 
Sau đó chúng ta khai báo các thông tin liên quan như đối tượng, diễn giải, tài khoản nợ.
Sau khi khai báo xong các thông tin trên (trừ chi tiết hóa đơn) chúng ta chọn chức năng “chọn chứng từ phải thu”.
Thì sẽ xuất hiện form chứa các chứng từ phải thu của đối tượng trên.
 
Chúng ta chọn cập nhật lại số tiền còn lại để cập nhật mới nhất về số tiền còn lại.
Sau khi chọn chứng từ phải thu chúng ta chọn chức năng “Ghi nhận” để thu.
 
Sau khi ghi nhận hệ thống sẽ tự động cập nhật chứng từ phải thu vào chi tiết hóa đơn:
 
  • Chuyển sổ là chức năng mà khi đã lập xong để khóa sổ không thể can thiệp vào phiếu thu tiền.
  • Xóa chứng từ, chức năng này dùng để xóa hóa đơn, chứng từ thu tiền.
  • Hoàn thành, sau khi đã có đầy đủ thông tin khai báo và chi tiết ở trên, chúng ta chọn chức năng này để hóa đơn có thể được sử dụng và lưu lại.
  • Chi tiết hóa đơn phải thu, chúng ta có thể chọn chức năng “In phiếu thu” để xem hóa đơn phải thu.
Khi đó hệ thống sẽ xuất hóa đơn phải thu tiền mặt :