SET UP-Hướng dẫn sử dụng java 7,8 trên hệ thống

1- Hướng dẫn sử dụng sử dụng java 7,8 trên hệ thống

Đầu tiên cần cài đặt firefox theo đường dẫn sau:
    https://www.mozilla.org/en-US/firefox/organizations/all/
+ Có thể chạy ứng dụng bằng Firefox, Chrome, Internet Explorer dùng Java 7, 8
+ Cài đặt Java SE Runtime Enviroment 7uX, 8uX trước khi chạy, download tại:
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre7-downloads-1880261.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre8-downloads-2133155.html
 + Thông báo lỗi khi khi sử dụng Java 7, 8

1.1- Đối với Win Xp

+ Vào Start --> Settings --> Control Panel
Mở Icon Java
- Vào thẻ Java
Nhấn View
- Thêm thông tin vào cột Runtime Parameters:       
     -Djava.vendor="Sun Microsystems Inc."
- Nhấn OK --> OK.
- Cấu hình lại Security: Nhấn Security
- Với Java 7:
 
- Security Level: kéo xuống Medium --> OK
- Với Java 8:
 
- Nhấn Edit Site List...
- Nhấn Add, thêm thông tin như hình --> Enter --> Continue --> OK --> OK

1.2- Đối với Win 7 về sau

Vào Start --> Control Panel
+ Mở icon Java
+ Cấu hình tương tự như trên Windows XP

1.2.1- CÁCH 2

- JAVA_TOOL_OPTIONS
-Djava.vendor="Sun Microsystems Inc."