2.14 Làm thế nào để lập phiếu xuất bán trên hệ thống SMART-ERP
$consultant.itemTocData