2.5.2: Làm thế nào để nhập bảng giá trên hệ thống SMART-ERP
$consultant.itemTocData