PO-Làm thế nào để nhập bảng giá trên hệ thống GREENSYS

1- Mục đích

Nhập bảng giá nguyên vật liệu để nắm bắt được những thông tin về giá cả của nguyên vật liệu.

 

2- Điều kiện

 • Có đơn đặt hàng với nhà cung cấp
 • Đã lập đơn đề nghị mua hàng
 • Đã khai báo vật tư, hàng hóa

3- Đường dẫn

Hệ thống quản trị doanh nghiệp -->  Quản Lý Mua Hàng  --> Quản Lý Bảng Giá -->  Nhập Bảng Giá.

 

4- Thao tác trên hệ thống

4.1- Bài toán đặt ra

Khi chúng ta muốn nắm bắt giá cả và quản lý giá của nguyên vật liệu thì chúng ta nhập bảng giá những nguyên vật liệu cần thiết.
 

4.2- Thực hiện

Form này sẽ có các thông tin về các bảng giá cũ, có các công cụ tìm kiếm đến các bảng giá cũ như nhà cung cấp, ngày hiệu lực, sau đó thì chúng ta chọn “Tìm kiếm” để tìm những bảng giá phù hợp với những yêu cầu tìm kiếm trên.
 
 • Khi chúng ta muốn nhập mới bảng giá chúng ta chọn “Nhập bảng giá”.
 • Thì màn hình sẽ xuất hiện form sau:
   
Ở form này chúng ta có các thông tin cần khai báo như Đối tượng, Số hiệu bảng giá, Tên bảng giá, Điều khoản thanh toán, Ngày bắt đầu, Ngày hết hạn, Loại tiền, Địa chỉ nhà cung cấp, Và chi tiết hóa đơn gồm các mặt hàng chúng ta muốn khai báo.
Khi khai báo xong chúng ta sẽ có form như sau:
 • Thông tin khác, chức năng này để xem 1 số chức năng khác của bảng giá.
Khi đó sẽ xuất hiện các thông tin như Người liên hệ, Mã hệ thống, Bảng giá tham chiếu, ghi chú.
 • Xóa bảng giá, khi chúng ta chọn chức năng “Xóa bảng giá” thì hệ thống sẽ xóa bảng giá đó.
Chú ý: Những bảng giá nào đang được sử dụng thì sẽ không xóa được.
 • Copy bảng giá, chức năng này dùng để copy bảng giá để phục vụ mục đích mong muốn của người dùng, chú ý khi bảng giá đã có chi tiết thì chúng ta không thể copy được, chúng ta sử dụng nó như sau:
 • Trở về, chức năng này để khi chúng ta hoàn thành xong bảng giá hoặc muốn cắt ngang công đoạn lập bảng giá thì chúng ta chọn chức năng “Trở về”.
Khi trở về thì sẽ xuất hiện form ban đầu có những bảng giá cũ.
 • In bảng giá, chức năng này dùng để in bảng giá, các mặt hàng sau khi chúng ta khai báo thành công:
Khi đó màn hình sẽ xuất hiện danh sách bảng giá như sau: