2.3 Làm sao để tính toán nhu cầu NVL để mua hàng
$consultant.itemTocData