MANU-Làm sao để tính toán nhu cầu NVL để mua hàng

1- Mục đích

Tính toán chi tiết nguên vật liệu tiêu hao để đưa vào sản xuất, tránh tình trạng sai sót về nguyên vật liệu làm cho quá trình sản xuất không thành công.
 

2- Điều kiện

  • Đã có đơn hàng bán được lập
  • Đã lập định mức thành phẩm
  • Đã khai báo hàng hóa vật tư

3- Đường dẫn

 Hệ thống quản trị doanh nghiệp --> Quản Lý Sản Xuất --> Dự Báo --> Tính Toán Nhu Cầu Hàng Hóa.
 

4- Thao tác trên hệ thống

4.1- Bài toán đặt ra

Khi chúng ta đã có hợp đồng bán hàng, cũng như định mức được các mặt hàng mà chúng ta có, thì tiếp theo phòng sản xuất sẽ tính toán nhu cầu NVL để sản xuất.

 

4.2- Thực hiện

Khi đó form sẽ xuất hiện các hợp đồng bán hàng, dự báo được duyệt và chưa duyệt, chúng ta có thể tìm kiếm đơn hàng mà chúng ta cần bằng những công cụ có sẵn như nhu cầu NVL, đối tượng.
  • Khi chúng ta tìm được đơn hàng mà chúng ta mong muốn, chúng ta muốn tính toán nhu cầu nguyên vật liệu của đơn hàng đó chúng ta chọn “Tính toán nhu cầu nguyên vật liệu”.
Nếu tính toán thành công thì sẽ xuất hiện form thông báo thành công:

 
  • Xem tổng hợp NVL tiêu hao, chức năng này là khi chúng ta đã tính toán nhu cầu nguyên vật liệu thành công thì chúng ta có thể xem tổng hợp các nguyên vật liệu tiêu hao.
Khi đó sẽ xuất hiện tất cả các nguyên vật liệu tiêu hao, các thông tin của nguyên vật liệu tiêu hao như Mã NVL, Tên NVL, Số lượng cần, DVT, ĐM bán thành phẩm, Sl đã tạo ĐNMH.
  • Xem chi tiết, khi ta chọn chức năng này thì chúng ta có thể xem chi tiết từng nguyên vật liệu tiêu hao cung như thành phẩm của đơn hàng.
Khi đó form sẽ xuất hiện các thông tin chi tiết như Mã hàng, Tên Hàng, DVT, Mã NVL, Tên NVL, SL, Ngày yêu cầu, SL đã tạo ĐNMH, Mã DNMH.
  • Xóa kết quả tính NVL tiêu hao, Chức năng này là để chúng ta xóa bỏ nhưng NVL tiêu hao mà chúng ta cảm thấy không cần thiết.
Khi đó nó sẽ xuất hiện form báo xóa thành công thì kết quả tính toán nguyên vật liệu tiêu hao sẽ bị xóa.
  • Cập nhật BOM, chức năng này dùng để cập nhật định mức mới nhất của thành phẩm.
  • In nguyên vật liệu tiêu hao, chức năng này dùng để in ra những nguyên vật liệu tiêu hao của thành phẩm.
Sau khi in nguyên vật liệu tiêu hao thì sẽ có danh sách chi tiết nguyên vật liệu tiêu hao như sau:
 
  • Chi tiết nguyên vật liệu tiêu hao sau khi tính định mức là :