2.8.1 Làm thế nào để khai báo kho trên hệ thống SMART-ERP
$consultant.itemTocData