INV-Làm thế nào để khai báo kho trên hệ thống GREENSYS

1- Mục đích

Nhập kho các nguyên vật liệu mua hàng của nhà cung cấp hoặc để sản xuất, lưu trữ các vật tư.

 

2- Điều kiện

  • Đã nhận hàng từ nhà cung cấp.
  • Đã khai báo hàng hóa vật tư.

3- Đường dẫn

Hệ thống quản trị doanh nghiệp --> Quản lý Kho -->  Khai Báo -->  Khai Báo Kho.

 

4- Thao tác trên hệ thống

4.1- Bài toán đặt ra

Khi chúng ta muốn nhập kho vật tư hàng hóa mà chúng ta chưa có kho để chứa các vật tư đó thì chúng ta khai báo kho để nhập các vật tư đó vào kho.
Mã Kho Tên Kho Loại Kho Nhóm Địa Chỉ Bộ Phận Quản Lý
KNVL Kho Nguyên Vật Liệu Kho Kho Vật Tư   Phòng Kế Toán
 

4.2- Thực hiện

Khi đó sẽ xuất hiện các thông tin cho chúng ta khai báo như Mã kho, Tên kho, Loại kho, Nhóm, Địa chỉ, Bộ phận quản lý. Ngoài ra chúng ta có thể điền các thông tin khác của kho như đất nước, tỉnh thành.
Nhóm truy cập là những nhóm có thể truy cập và làm việc với kho.
Lưu ý:  Kho chỉ hoạt động khi trạng thái của kho mở
TH2: Chúng ta cũng có thể khai báo kho bằng cách khác, chúng ta có thể đi theo đường dẫn sau:
Đường dẫn: Hệ thống quản trị doanh nghiệp à  Khai Báo à  Khai Báo Kho.
Lúc đó màn hình cũng sẽ xuất hiện form như trên và chúng ta khai báo kho bình thường.
  • Chi tiết kho chúng ta vừa mới khai báo như sau: