2.15.2 Làm thế nào đê lập phiếu chi cho nhà cung cấp trên hệ thống SMART-ERP
$consultant.itemTocData