2.16.1 Làm thế nào để lập hóa đơn công nợ phải thu trên hệ thống SMART-ERP
$consultant.itemTocData