QT0051 - QUI TRÌNH QUẢN LÍ TÀI SẢN

Xem thêm trong mục

1- Quy trình quản lý tài sản, công cụ phân bổ

1.1- Mục đích

 • Quy trình này mô tả các nghiệp vụ liên quan đến quy trình quản lý tài sản từ:
  + Nhập thông tin tài sản: hệ thống cho phép lấy các thông tin từ hệ thống kế toán: Hóa đơn phải trả, phiếu hạch toán, phiếu chi trực tiếp.
  + Ghi nhận thông tin quản lý tài sản
  + Ghi nhận thông tin quan hệ của tài sản như: tài sản cấu thành, quan hệ sửa chữa.
  + Ghi nhận thông tin từng lần bảo hành, bảo trì.
   

1.2- Điều kiện thực hiện

 • Có chứng từ hạch toán lên quan đến tài sản, công cụ phân bổ
 • Khai báo tài khoản liên quan
 • Khai báo nhóm tài sản.
 • Khai báo nợi đặt tài sản.
 • Khai báo người quản lý.

Chú ý:

 • Đối với công cụ trực tiếp( xuất ra đưa và chi phí trực tiếp) sẽ quản lý tại phân hệ quản lý kho.
 • Đối với công cụ dụng cụ phân bổ thì quản lý trực tiếp trên hệ thống.

1.3- Sơ đồ quy trình

1.4- Diễn giải quy trình

STT Tên quy trình Hệ thống hỗ trợ Diễn giải quy trình Tần suất
5.17.1 Lấy thông tin liên quan tài sản cố định/ CCDC từ phân hệ kế toán. Hệ thống cho phép lấy các thông tin của các chứng từ tại phân hệ kế toán cho check chuyển tài sản sang phân hệ tài sản.
Tại đây bạn có thể tách chi tiết từng dòng chứng từ để có thể quản lý phù hợp nhất:
VD: Trên hóa đơn mua về 3 máy lạnh.
Nhưng trên phân hệ tài sản muốn theo dõi thành 3 tài sản khác nhau.
Hàng ngày
5.17.2 Nhập thông tài sản/ CCDC Sau khi có thông tin từ phân hệ khác chuyển qua, bạn có thể nhập thông tin về tài sản cố định/ công cụ dụng cụ cần theo dõi. Hàng ngày
5.17.3 Quản lý quan hệ tài sản, quản lý bảo hành, bảo trì Hệ thống cho phép theo dõi quá trình bảo hành, bảo trì của từng tài sản, từ đó có thể lên các báo cáo nhắc lịch bảo hành bảo trì cho người dùng  
5.17.4 Quản lý biến động tài sản Hệ thống hộ trợ theo dõi:
+ Luân chuyển tài sản
+ Giảm tài sản
 
5.17.5 Khấu hao tài sản Cuối kỳ căn cứ các tài sản đang sử dụng hệ thống cho phép tính toán giá trị khấu hao trong kỳ, sau khi tính toán xong, hệ thống cho phép in báo cáo theo dõi khấu hao trong kỳ.  
5.17.6 Tạo bút toán lên tổng hợp Chức năng này cho phép tạo bút toán khấu hao trên phân hệ tài sản lên tổng hợp.