SEC205 - KHAI BÁO KHÁCH HÀNG - NHÀ CUNG CẤP

Xem thêm trong mục

1- Khai báo khách hàng - Nhà cung cấp

1.1- Mục đích sử dụng

 • Khai báo nhóm đối tượng khách hàng nhà cung cấp.
 • Khai báo vùng miền - địa bàn.
 • Khai báo đối tượng theo dõi công nợ

1.2- Yêu cầu nghiệp vụ

Không có điều kiện khác

1.3- Hướng dẫn thực hiện

Đường dẫn: HỆ THỐNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP -> Khai báo -> Khai báo khách hàng - Nhà Cung Cấp
 
Màn hình này có 2 phần
Phần 1: Thông tin chung của một đối tượng( Khách hàng/ Nhà cung cấp)
Phần 2: Thông tin chi tiết của đối tượng mà bạn đã chọn ở thông tin 1
Phần 1: Thông tin chung của một đối tượng
 • Số hiệu KH: Số hiệu của đối tượng giao dịch, hệ thống sẽ kiểm soát không cho số hiệu này trung nhau khi bạn nhập liệu.
 • Mã số thuế: Mã số thuế đối tượng giao dịch.
 • Tên: Tên đối tượng giao dịch.
 • Địa chỉ: thông tin địa chỉ đối tượng giao dịch.
 • Điện thoại: thông tin điện thoại đối tượng giao dịch.
 • Fax: thông tin fax đối tượng giao dịch.
 • Email: thông tin email đối tượng giao dịch.
 • Check hiệu Lực: khi bạn check còn sử dụng, bạn có thể chọn trên các chứng từ phát sinh sau nay, nếu không check thì hệ thống hiểu đối tượng này không còn giao dịch, bạn không thể chọn sau này.
Phần 2: Thông tin chi tiết
 • Check: là khách hàng: Việc này chỉ áp dụng khi bạn dùng hệ thống SEE ERP, khi đó hệ thống sẽ cho phép bạn lập chứng từ công nợ phải thu theo đối tượng này.
 • Check: là nhà cung cấp: Việc này chỉ áp dụng khi bạn dùng hệ thống SEE ERP, khi đó hệ thống sẽ cho phép bạn lập chứng từ công nợ phải trả theo đối tượng này.
 • Check: là nhân viên: Việc này chỉ áp dụng khi bạn dùng hệ thống SEE ERP, khi đó hệ thống sẽ cho phép bạn lập chứng từ phiếu tạm ứng nhân viên theo đối tượng này.
 • Nhóm khách hàng: chọn từ danh sách khai báo nhóm khách hàng, việc khai báo nhóm khách hàng sẽ được hướng dẫn chi tiết phía dưới.
 • Địa bàn chọn từ danh sách khai báo địa bàn, vùng miền, việc khai báo nhóm địa bàn, vùng miền sẽ được hướng dẫn chi tiết phía dưới.
 • Thành phố: Chọn từ list, hệ thống cho phép chọn thành phố tại Việt Nam.
 • Nước: Chọn nước tương ứng.
 • Điều khoản thanh toán: Điều khoản thanh toán thường sử dụng, chỉ áp dụng cho.
 • Ngày thành lập.
 • Nhân viên quản lý.
 • Tài khoản phải thu.
 • Tài khoản phải trả.
 • Tài khoản đặt cọc.
 • Tài khoản tạm ứng.
 • Ghi chú.
 • Mười trường thông tin thêm: các thông tin này bạn có thể ghi chú các vấn đề khác nếu muốn.
  • Attribute1
  • Attribute2
  • Attribute3
  • Attribute4
  • Attribute5
  • Attribute6
  • Attribute7
  • Attribute8
  • Attribute9
  • Attribute10
Sau khi nhập xong các thông tin trên, bạn nhấn lưu để  lưu lại các thông tin vừa nhập.