QT004- QUẢN LÍ KHO

1- Quy trình quản lý kho

1.1- Mục đích

Quy trình này mô tả các nghiệp vụ liên quan đến phân hệ quản lý kho.

Quản lý nhập kho
- Nhập kho mua hàng.
- Nhập kho từ sản xuất.
- Nhập kho luân chuyển.
- Nhập kho hàng trả lại.
- Nhập kho thừa từ kiểm kê.
- Nhập điều chỉnh kho.

Quản lý xuất kho
- Xuất kho bán hàng.
- Xuất NVL cho sản xuất sản xuất.
- Xuất  luân chuyển kho.
- Xuất trả lại hàng nhà cung cấp.
- Xuất hàng thiếu từ kiểm kê.
 

1.2- Điều kiện thực hiện

  • Khai báo tài khoản.
  • Khai báo kho.
  • Khai báo vật tư hàng hóa.
  • Kỳ kế toán đang mở.

1.3- Sơ đồ quy trình

1.4- Diễn giải quy trình

STT Tên quy trình Kí hiệu Hệ thống hỗ trợ Diễn giải quy trình Tần suất
1 Quản lí nhập kho INV.1 Hệ thống cho phép lập phiếu nhập mua hàng.
Có thể lập phiếu nhập bán theo hợp đồng đơn hàng.
Có thể lập phiếu nhập theo đề nghị mua hàng
Có thể lập phiếu nhập mua không theo đơn hàng.

Hướng dẫn sử dụng trên hệ thống
Hàng ngày
2 Quản lí xuất kho INV.2 Hệ thống cho phép lập phiếu xuất bán hàng.
Có thể lập phiếu xuất bán theo đơn hàng.
Có thể lập phiếu xuất bán không theo đơn hàng.

Hướng dẫn sử dụng trên hệ thống
Hàng ngày
3 Quản lí điều chuyển hàng INV.3 Khi luân chuyển giữa các kho với nhau, hệ thống cho phép lập phiếu nhập xuất điều chuyển nội bộ từ kho này qua kho kia.
Hướng dẫn sử dụng trên hệ thống
Hàng ngày
4 Quản lí xuất sử dụng nội bộ INV.4 Khi có yêu cầu từ đơn vị các phòng ban, bộ phận kho sẽ thực hiện xuất hàng và tạo ra một phiếu xuất sử dụng nội bộ.
Hướng dẫn sử dụng trên hệ thống
Hàng ngày
5 Quản lí điều chỉnh giá trị vật tư, hàng hóa INV.5 Trường hợp khi người dùng nhập sai giá xuất bán/ nhập mua cho một mặt hàng thì sẽ thực hiện điều chỉnh lại giá cho vật tư, hàng hóa.
Hướng dẫn sử dụng trên hệ thống
Hàng ngày
6 Quản lí kiểm kê INV.6 - Lập biên bản kiểm kê:
Hệ thống cho phép lập biên bản kiểm kê để tiến hành kiểm kê.
Cần thực hiện theo các bước sau:
+ Kiểm tra, xác nhận tất cả các phiếu nhập, phiếu xuất đã nhập trên hệ thống.
+ Nhập biên bản kiểm kê ghi nhận tồn kho tại thời điểm đi kiểm kê, hệ thống sẽ giúp bạn in được số lượng, giá trị sổ sách đến thời điểm kiểm kê.
+ Tiến hành kiểm kê thực tế, ghi nhận số lượng trên biên bản kiểm kê.
+ Ghi nhận số lượng kiểm kê trên hệ thống.
- Lập phiếu nhập/ xuất hàng thừa/ thiếu từ kiểm kê:
Từ biên bản kiểm kê vừa ghi nhận, hệ thống cho phép:
+ Lập phiếu nhập hàng thừa từ kiểm kê.
+ Lập phiếu xuất hàng thiếu từ kiểm kê.
Hướng dẫn sử dụng trẻn hệ thống
 
Hàng ngày