QT003- QUI TRÌNH MUA HÀNG

1- Quy trình mua hàng

1.1- Mục đích

Quy trình này mô tả quá trình mua hàng từ:
+ Quản lý đề nghị mua hàng.
+ Quản lý bảng giá mua hàng.
+ Quản lý hợp đồng nguyên tắc.
+ Quản lý đơn hàng mua, kế hoạch nhận hàng.
+ Quản lý nhập kho, theo dõi công nợ.

1.2- Điều kiện thực hiện

1.3- Sơ đồ quy trình

1.4- Diễn giải quy trình

STT Số hiệu Tên gọi dùng trên hệ thống Tên quy trình Hệ thống hỗ trợ Diễn giải quy trình Tần suất
1 PUR.1 PO11, PO12 Quản lí đề nghị mua hàng Lập đề nghị mua hàng:
Khi có nhu cầu mua hàng các bộ phận phòng ban liên quan nhập vào hệ thống ERP.
Hệ thống hỗ trợ lập đề nghị mua hàng trực tiếp từ nhu cầu nguyên vật liệu từ bộ phận sản xuất.
Hàng ngày
Duyệt đề nghị mua hàng:
Căn cứ nhu cầu thực tế, căn cứ tồn kho… phòng kế hoạch vật tư tiến hành duyệt đề nghị mua hàng, hệ thống hỗ trợ kiểm tra tồn kho thực tế tại các kho trong quá trình duyệt đề nghị mua hàng.

Hướng dẫn sử dụng trên hệ thống
2 PUR.2 PO13, PO14 Quản lí kế hoạch mua Hướng dẫn sử dụng trên hệ thống Hàng ngày
3 PUR.3 PO3 Quản lí bảng giá mua hàng Khi nhà cung cấp gửi bảng giá, bảng giá đó đã được duyệt, phòng kế hoạch vật tư nhập bảng giá vào hệ thống.

Hướng dẫn sử dụng trên hệ thống
 
Hàng ngày
4 PUR.4 PO2 Quản lí hợp đồng/ đơn hàng mua Khi ký hợp đồng nguyên tắc, thỏa thuận mua hàng, Công ty có thể nhập trên hệ thống ERP.

Hướng dẫn sử dụng trên hệ thống
 
Hàng ngày
5 PUR.5 PO22_RT, INV224 Quản lí trả lại hàng cho nhà cung cấp Để thực hiện trả lại hàng khi đã lên công nợ trên hệ thống, thì người dùng sẽ thực hiện lập đơn hàng bán trả lại và tiến hành xuất kho cho hàng bán bị trả lại.

Hướng dẫn sử dụng trên hệ thống
 
Hàng ngày
3.7 PUR.6 INV211 Quản lí nhập kho Từ kế hoạch giao hàng, khi nhà cung cấp giao hàng, bộ phận kho nguyên vật liệu sẽ tiến hành lập phiếu nhập kho tương ứng.
Nếu hóa đơn về cùng phiếu nhập thì có thể map hóa đơn này lên trên phiếu nhập tương ứng, từ đó hệ thống sẽ đưa lên báo cáo thuế tương ứng.

Hướng dẫn sử dụng trên hệ thống
 
Hàng ngày