QT001- QUY TRÌNH BÁN HÀNG

1- Quy trình bán hàng

1.1- Mục đích

  • Quy trình bán hàng mô tả quá trình đi của chứng từ/ dữ liệu thực tế được phản ảnh vào trên hệ thống ERP.
  • Mô tả việc trách nhiệm và việc phối hợp làm việc giữa các bộ phận trên hệ thống ERP.

1.2- Điều kiện thực hiện

  • Đã khai báo khách hàng.
  • Đã khai vào về mã hàng.
  • Đã khai báo điều khoản thanh toán.
  • Đã khai báo kho hàng.

1.3- Sơ đồ quy trình

1.4- Diễn giải quy trình

STT

Kí hiệu

Tên quy trình

Hệ thống hỗ trợ

Diễn giải quy trình

Tần suất

1.1 SALE.1 QUẢN LÍ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG Cho phép nhập, xem, chỉnh sửa các thông tin khách hàng.
Không cho phép xóa thông tin khách hàng khi đã được sử dụng trên hệ thống.
Hướng dẫn sử dụng trên hệ thống
Hàng ngày
1.2 SALES.2 QUẢN LÍ BẢNG GIÁ BÁN HÀNG Hệ thống hỗ trợ lập bảng giá bán hàng.
Có thể lập các bảng giá chung áp dụng cho tất cả các khách hàng.
Có thể áp dụng các bảng giá riêng cho từng khách hàng.
Nếu bảng giá đã được sử dụng, hệ thống sẽ không cho phép chỉnh sửa trên bảng giá này.
Hướng dẫn sử dụng trên hệ thống
Hàng ngày
1.3 SALES.3 QUẢN LÍ HỢP ĐỒNG/ ĐƠN HÀNG BÁN Khi Công ty và khách hàng ký các thỏa thuận/ hợp đồng nguyên tắc, hệ thống cho phép ghi nhận lại thông tin này, với mục đích hỗ trợ việc lên các báo cáo thống kê sau này.

Khi khách hàng đặt hàng, hệ thống cho phép ghi nhận thông tin đặt hàng.

Sau khi lập đơn đặt hàng, hệ thống cho phép lập kế hoạch giao hàng cho từng chi tiết đơn đặt hàng.
Một chi tiết đơn đặt hàng có thể giao nhiều lần khác nhau.
Chú ý: nếu chi tiết kế hoạch giao hàng có số lượng khác số lượng của đơn hàng hệ thống sẽ không cho cập nhật.
Hướng dẫn sử dụng trên hệ thống
Hàng ngày
1.4 SALES.4 QUẢN LÍ KHUYẾN MÃI
Hướng dẫn sử dụng trên hệ thống
Hàng ngày
1.5 SALES.5 QUẢN LÍ GIẢM GIÁ HÀNG BÁN Hướng dẫn sử dụng trên hệ thống Hàng ngày
1.6 SALES.6 QUẢN LÍ ĐƠN HÀNG BÁN BỊ TRẢ LẠI
 
Hướng dẫn sử dụng trên hệ thống Hàng ngày
1.7 SALES.7 QUẢN LÍ ĐỔI HÀNG Hướng dẫn sử dụng trên hệ thống Hàng ngày
1.8 INV.1 QUẢN LÍ NHẬP KHO Hướng dẫn sử dụng trên hệ thống Hàng ngày
1.9 FIN.2 KẾ TOÁN PHẢI TRẢ Khi hoàn thành hóa đơn mua hàng, hệ thống căn cứ vào điều khoản thanh toán sẽ lên kế hoạch trả tiền, từ kế hoạch trả tiền này, hệ thống sẽ lên kế hoạch dòng tiền trên hệ thống ERP.

Hướng dẫn sử dụng trên hệ thống
Hàng ngày
1.10 INV.2 QUẢN LÍ XUẤT KHO Sau khi xác nhận xuất kho, hệ thống cho phép lập hóa đơn bán hàng theo lệnh xuất vừa tạo.
Hệ thống cho phép in hóa đơn bán hàng từ hệ thống ERP.

Hướng dẫn sử dụng trên hệ thống
Hàng ngày
1.11 FIN.1 KẾ TOÁN PHẢI THU Khi hoàn thành hóa đơn bán hàng, hệ thống căn cứ vào điều khoản thanh toán sẽ lên kế hoạch thu tiền của chứng từ này, từ kế hoạch thu tiền này, hệ thống sẽ lên kế hoạch dòng tiền trên hệ thống ERP.

Hướng dẫn sử dụng trên hệ thống
Hàng ngày