CÔNG CỤ ĐỔ DỮ LIỆU DATALOAD

1- KIỂM SOÁT TÀI LIỆU

Các thay đổi
Ngày Nội dung Phiên bản Tham chiếu thay đổi
10/04/2014 Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống SMART-ERP 1  
30/05/2018 Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống SMART-ERP 3.5  
Người duyệt
Tên Vai trò Phiên bản Chữ ký
NGUYỄN CÁT MINH Giám đốc Gia Cát 3.5  

2- CHỌN BẢNG DỮ LIỆU

Thông tin chung

Truy cập Quản trị hệ thống -> Nhập nhóm NSD và phân quyền user (SEC102USER).
 

Thông tin chi tiết

Ví dụ: Có chi tiết items của một bảng giá như sau: Các số thứ tự bên dưới tương ứng với các cột dữ liệu trên hệ thống.
 
Sau khi xác định được các dữ liệu cần đổ vào hệ thông, người dùng bắt đầu lấy các dữ liệu từ Master Data chuyển vào Dataload.
 
Vì stt là cột tự sinh mã khi có nhập liệu đúng từ“Mã mặt hàng” và được lưu lại. Nên không được biểu diễn tại Dataload. Người dùng bắt đầu từ “Mã mặt hàng”.
 
Để tạo thao tác “ /{TAB} “ người dùng làm như sau: