HƯỚNG DẪN TẠO & PHÂN QUYỀN NGƯỜI DÙNG

1- KIỂM SOÁT TÀI LIỆU

Các thay đổi
Ngày Nội dung Phiên bản Tham chiếu thay đổi
10/04/2014 Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống SMART-ERP 1  
30/05/2018 Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống SMART-ERP 3.5  
Người duyệt
Tên Vai trò Phiên bản Chữ ký
NGUYỄN CÁT MINH Giám đốc Gia Cát 3.5  

2- TẠO TÀI KHOẢN CHO NGƯỜI DÙNG (USER)

2.1- Khai báo nhóm quyền (SEC102USER)

Truy cập Quản trị hệ thống -> Nhập nhóm NSD và phân quyền user (SEC102USER).
 
Trường hợp muốn tạo quyền có nhóm quyền tương tự với nhóm quyền đã tạo, người dùng sử dụng chức năng copy như sau:
 

2.2- KHAI BÁO NHÂN VIÊN (HR201)

Cần khai báo thông tin user, truy cập: Khai báo => Khai báo nhân viên (HR201) => Chọn Nhập nhân viên mới.
 
Lưu ý: các ô màu xanh là thông tin bắt buộc cần phải khai báo.
Sau khi khai báo xong thông tin user => Ctrl + S để lưu và F4 để thoát phần khai báo nhân viên.
 

3- KHAI BÁO TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG (SEC103 USER)

Truy cập Quản trị hệ thống => Nhập NSD và phân nhóm User (SEC103USER)
 
Như vậy đã tạo xong tài khoản, mật khẩu, phân quyền cho user, người dùng truy cập theo link ERP đã được cung cấp để vào hệ thống ERP.

4- XÓA TÀI KHOẢN USER TRÊN ERP (SEC103 USER)

Truy cập Quản trị hệ thống => Nhập NSD và phân nhóm.
Như vậy đã xóa được tài khoản của người dùng. Lịch sử sử dụng của người dùng vẫn còn trong hệ thống.