INV14- KHAI BÁO VẬT TƯ HÀNG HÓA

Xem thêm trong mục

1- Mục đích sử dụng

  • Khai báo mới một vật tư hàng hóa cần cho sản xuất/ bán hàng

2- Yêu cầu nghiệp vụ

Không có yêu cầu nghiệp vụ

3- Hướng dẫn thực hiện

Có 2 cách để khai báo mới một vật tư hàng hóa:
Cách 1: nếu vật tư hàng hóa gắn với nhóm
Người dùng vào form INV12 theo đường dẫn: Hệ thống quản trị doanh nghiệp -> Quản lí kho -> Khai báo -> Khai báo nhóm vật tư hàng hóa
Cách 2: Nhập trực tiếp vật tư hàng hóa
Đường dẫn: Hệ thống quản trị doanh nghiệp -> Quản lí kho -> Khai báo -> Khai báo vật tư hàng hóa
Màn hình nhập vật tư hàng hóa
 
Sau đó người dùng nhập các thông tin chính cho mặt hàng, chú ý
Sau khi đã hoàn tất nhập, người dùng nhấn Ctrl+S để lưu lại phần thông tin khai báo mặt hàng.