KHAI BÁO HỢP DỒNG NGUYÊN TẮC

Xem thêm trong mục

1- Mục đích nghiệp vụ

  • Nhập, chỉnh sửa một hợp đồng nguyên tắc với khách hàng.

2- Yêu cầu khai báo

3- Màn hình làm việc

Màn hình PO21 Quản Lý Hợp Đồng Nguyên Tắc

4- Mô tả trường thông tin

Tên trường thông tin
  Bắt buộc Loại nhập liệu Diễn giải (từ viết tắt)/ Ghi chú (nếu có)
Màn hình danh sách các khách hàng
Mã khách hàng   Default  
Tên khách hàng   Default  
Địa chỉ   Default  
Điện thoại   Default  
Fax   Default  
Số tiền nợ   Default  
Ngày thành lập   Default  
Màn hình danh sách hợp đồng nguyên tắc
Mã hợp đồng   Input text  
Tên hợp đồng   Input text  
Nội dung   Input text  
Hiệu lực từ ngày   Input date  
Hiệu lực đến ngày   Input date  
Mặc định   Check box  
Các hợp đồng liên quan
Mã hợp đồng   Default  
Loại hợp đồng   Default  
Thành tiền   Default  
Trạng thái   Default  
Ngày đơn hàng   Default  
Nội dung   Default  

5- Hướng dẫn thao tác

Truy cập đường dẫn: SMART ERP --> Quản trị bán hàng -> Quản lý hợp đồng bán hàng --> Khai báo hợp đồng nguyên tắc
TẠO MỘT HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC VỚI MỘT KHÁCH HÀNG
Để tạo một hợp đồng nguyên tắc với khách hàng, trước tên ta nhấp chọn khách hàng đó trong danh sách các khách hàng:
Tiếp theo nhập thông tin vào một dòng vào Danh sách hợp đồng nguyên tắc:
Khi tạo một đơn bán hàng có chọn hợp đồng nguyên tắc, đơn bán hàng đó sẽ hiển thị ở Tab Các hợp đồng liên quan.