INV11- KHAI BÁO KHO

Xem thêm trong mục

1- Mục đích sử dụng

Tạo một kho mới trên hệ thống.

2- Yêu cầu nghiệp vụ

Không có yêu cầu nghiệp vụ

3- Hướng dẫn sử dụng

Đường dẫn: Hệ thống quản trị doanh nghiệp -> Khai báo -> Khai báo kho (INV11)
Màn hình làm việc:

 
INV11- Khai báo kho
Người dùng nhập vào các thông tin khai báo kho
Sau đó, người dùng nhấn Ctrl+S để lưu lại thông tin.