INV11V6- KHAI BÁO KHO

Xem thêm trong mục

1- Mục đích sử dụng

Tạo một kho mới trên hệ thống.

2- Yêu cầu nghiệp vụ

Không có yêu cầu nghiệp vụ.

3- Hướng dẫn sử dụng

Đường dẫn: GREENSYS - Greensys/ Khai báo (DEF)/ Khai báo quản lí kho/ Khai báo kho (INV11V6)

 
Màn hình INV11V6- Khai báo kho
Người dùng nhập vào các thông tin khai báo kho
Sau đó, người dùng nhấn Ctrl+S để lưu lại thông tin.