PUR.5- QUẢN LÍ TRẢ LẠI HÀNG CHO NHÀ CUNG CÂP

1- Kiểm soát tài liệu

Các thay đổi
Ngày Nội dung Phiên bản Tham chiếu thay đổi
10/04/2014 Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống SMART-ERP 1  
30/05/2018 Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống SMART-ERP 3.5  
Người duyệt
Tên Vai trò Phiên bản Chữ ký
NGUYỄN CÁT MINH Giám đốc Gia Cát 3.5  

2- SƠ ĐỒ QUI TRÌNH

PUR.5- Quản lí trả lại hàng cho nhà cung cấp

3- GIẢI THÍCH SƠ ĐỒ

Điều kiện: Hàng hóa được mua về và nhu cầu đổi trả được thông qua.
Để đổi trả lại hàng cho nhà cung cấp:
Người dùng sẽ tạo ra đơn hàng bán trả lại và đồng thời tạo ra kế hoạch xuất hàng trả lại -> Người dùng sẽ bấm nút "Tạo lệnh xuất" để gửi đến bộ phận kho yêu cầu xác nhận xuất hàng (Quản lí kho INV221) -> Kho xác nhận "xuất hàng" -> Người dùng thực hiện tạo hóa đơn phải thu (FIN21) -> Người dùng bấm nút thực hiện "In hóa đơn".

4- CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Bước 1: Nhập hợp đồng mua đơn hàng bán bị trả lại
Màn hình làm việc
 
Bước 2: Tạo phiếu xuất cho mặt hàng mua trả lại
Màn hình làm việc
Bước 3: Xác nhận xuất
Bước 4: Nhập chứng từ công nợ phải thu khách hàng
Màn hình làm việc
 
Bước 5: "Hoàn thành" chứng từ công nợ.

Tương tự, tham khảo: Quản lí hàng bán bị trả lại "tại đây"