MANU.2 XỬ LÍ ĐƠN HÀNG/ DỰ BÁO

1- KIỂM SOÁT TÀI LIỆU

Các thay đổi
Ngày Nội dung Phiên bản Tham chiếu thay đổi
10/04/2014 Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống SMART-ERP 1  
30/05/2018 Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống SMART-ERP 3.5  
Người duyệt
Tên Vai trò Phiên bản Chữ ký
NGUYỄN CÁT MINH Giám đốc Gia Cát 3.5  

2- SƠ ĐỒ QUY TRÌNH

MANU2- Xử Lí Đơn Hàng/ Dự Báo

3- GIẢI THÍCH SƠ ĐỒ

Sau khi đơn hàng bán/ Tạo dự báo nhu cầu hàng hóa:
Nếu sản phẩm là "Bộ" --> Thực hiện "Tách bộ" theo đơn hàng/ dự báo --> Người dùng thực hiện "Đối chiếu hàng tồn" -> nếu còn đủ thì "Ghi nhận số lượng điều chuyển"
Nếu tồn không đủ thì "Ghi nhận số lượng mua ngoài":
Mua để bán -> PUR1.3- Tạo đề nghị mua hàng từ sản xuất -> Sales -> INV -> FIN.
Nếu mua để sản xuất : thực hiện ghi nhận SL sản xuất -> xác định phâ xưởng sản xuất.

4- MANU.2 XỬ LÍ ĐƠN HÀNG/ DỰ BÁO (MANU13)


Đường dẫn: Hệ thống quản trị doanh nghiệp -> Quản lí sản xuất -> Dự báo -> Xử lí đơn đặt hàng (MANU13).
Màn hình làm việc:

MANU.2 Xử lí đơn đặt hàng/ dự báo

Hướng dẫn thực hiện: