SEC210V6- KHAI BÁO ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

Xem thêm trong mục

1- Mục đích nghiệp vụ

Thực hiện khai báo trước khi phát sinh các giao dịch liên quan.

2- Màn hình làm việc

Đường dẫn: GREENSYS - GreenSys/ GREENSYS - Khai Báo (DEF)/ GREENSYS - Khai báo Quản trị hệ Thống/ GREENSYS - Khai báo Quản trị Hệ thống Gia Cát/ GREENSYS - Khai báo Điều khoản thanh toán (SEC210V6)
Màn hình SEC210V6- Khai báo điều khoản thanh toán

3- Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Nhấn Ctrl+down hoặc biểu tượng (+) màu xanh trên thanh công cụ để tạo mới dòng nhập liệu
Bước 2: Nhập vào các thông tin khai báo
Bước 3: Ctrl+S hoặc biểu tượng màu vàng trên thanh công cụ để lưu lại