SEC2053V6- KHAI BÁO KÊNH BÁN HÀNG

Xem thêm trong mục

1- Màn hình làm việc

Đường dẫn: GREENSYS - GreenSys/ GREENSYS - Khai Báo (DEF)/ GREENSYS - Khai báo Quản lý mua hàng/ GREENSYS - Khai báo kênh bán hàng (SEC2053V6)
Màn hình SEC2053V6- Khai báo kênh bán hàng

2- Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Trỏ chuột vào một cấp/ dòng để tạo mới cùng cấp/ cấp con
Bước 2: Nhấn "1.Tạo mức dưới" để tạo mới 1 cấp con
             Hoặc, nhấn "2.Tạo cùng mức" để tạo menu cùng cấp
Bước 3: Đổi lại tên, các thông tin kênh khai báo
Bước 4: Ctrl+S hoặc biểu tượng màu vàng trên thanh công cụ để lưu lại
Bước 5 (nếu có): nhấn vào nút "3.Nhập khách hàng" để khai báo riêng khách hàng thuộc kênh
>>Xem thêm: KHAI BÁO NHÀ CUNG CẤP/ KHÁCH HÀNG