SEC2051V6- KHAI BÁO NHÓM KHÁCH HÀNG - NHÓM NHÀ CUNG CẤP

Xem thêm trong mục

1- Màn hình làm việc

Đường dẫn: GREENSYS - GreenSys/ GREENSYS - Khai Báo (DEF)/ GREENSYS - Khai báo Quản lý Quản lý nhà phân phối/ GREENSYS - Khai báo nhóm nhà cung cấp - nhóm khách hàng (SEC2051V6)
Màn hình SEC2051V6- Khai báo nhóm nhà cung cấp - nhóm khách hàng

2- Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Trỏ chuột vào một cấp/ dòng để tạo cùng cấp/ cấp con mới
Bước 2: Nhấn "1.Tạo mức dưới" để tạo mới 1 cấp con
             Hoặc, nhấn "2.Tạo cùng mức" để tạo menu cùng cấp
Bước 3: Đổi lại tên, khai báo các thông tin nhà cung cấp/ khách hàng
Lưu ý: Các trường/ ô xanh là bắt buộc nhập; các ô trắng là tùy nhập (không bắt buộc)
Bước 4: Ctrl+S hoặc biểu tượng màu vàng trên thanh công cụ để lưu lại
Bước 5 (nếu có): nhấn nút "3.Nhập khách hàng" để khai báo khách hàng/ nhà cung cấp thuộc nhóm
>>Xem thêm: KHAI BÁO NHÀ CUNG CẤP - KHÁCH HÀNG