SEC225V6- KHAI BÁO NHÓM KHO TÍNH GIÁ

Xem thêm trong mục

1- Màn hình làm việc

Đường dẫn: GREENSYS - GreenSys/ GREENSYS - Khai Báo (DEF)/ GREENSYS - Khai báo Quản trị hệ Thống/ GREENSYS - Khai báo quản trị hệ thống khách hàng/ GREENSYS - Khai báo nhóm kho tính giá (SEC225V6)
Màn hình SEC225V6- Khai báo nhóm kho tính giá

2- Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Chọn công ty/ đơn vị áp dụng
Bước 2: Check vào trạng thái các kho áp dụng
Bước 3: Chọn áp giá/ lấy giá theo các phân hệ nghiệp vụ
Lấy giá: lấy theo giá gốc trên hóa đơn để tham gia tính giá
Áp giá: giá có thể bị thay đổi, không lấy theo giá ban đâu
Cách áp giá:
+ Trung bình cộng của các giá -> để áp lấy giá chung
+ Trung bình cộng 6 tháng của các giá -> để áp lấy giá chung
Bước 4: Nhấn nút "1.Khởi tạo" để cập nhật và lưu thay đổi.