ĐỔI MẬT KHẨU USER

Xem thêm trong mục

1- Màn hình làm việc

Đường dẫn: GREENSYS - GreenSys/ GREENSYS - Quản trị Hệ thống (SEC)/ GREENSYS - Quản trị hệ Thống Gia Cát/ GREENSYS - Đổi mật khẩu (CHANGE_PASSWORD)
Màn hình CHANGE_PASSWORD- Đổi mật khẩu

2- Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Nhập vào mật khẩu hiện tại
Bước 2: Khai báo mật khẩu mới
Bước 3: Nhập lại mật khẩu mới
Bước 4: Nhấn nút "1.Chấp nhận" để lưu lại thay đổi