Danh sách Issue
Phần mềm
Gửi từ công ty
Dự án
Trạng thái
Độ ưu tiên
  Chỉ các Issue tôi gửi Có trả lời của tôi